Konferencja nt. Projektu e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA

Konferencja nt. Projektu e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA

Projekt e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA

logo_ezdrowie_UE

W dniu 30 października 2023 r. odbyła się konferencja w ramach projektu „e-Zdrowie w SP ZOZ MSWIA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów”, realizowanego w ramach II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

W konferencji uczestniczyli zaproszeni goście m.in. Starosta Drawski Stanisław Cybula, przedstawiciele samorządów lokalnych, Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim, służby więziennej, policji oraz pracownicy i pacjenci.

Podczas Konferencji wygłoszono trzy prelekcje związane z tematyką Projektu, zakończone dyskusją i wymianą poglądów.

Konferencję uroczyście otworzyła Dyrektor SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu – lek. med. Ewa Giza, która powitała zaproszonych gości oraz prelegentów. Przedstawiła program konferencji krótko omawiając Projekt e-Zdrowie podkreślając ważność projektu dla pacjentów, pracowników oraz  w unowocześnieniu szpitali MSWiA.

Pierwszy wykład pt. „Omówienie projektu e-Zdrowie w SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów” wygłosił Pan Krzysztof Jach – kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego i kierownik Zespołu roboczego Projektu w szpitalu MSWiA w Złocieńcu. Podczas wykładu przedstawił główne założenia, budżet oraz korzyści z realizacji projektu e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów. Omówił również stworzony Portal Pacjenta MSWiA gdzie Pacjent może zarejestrować się na wizytę, pobrać dokumentację medyczną, wysłać prośbę o wystawienie recepty o dowolnej porze dnia i nocy.

Liderem Projektu jest Państwowy Instytut Medyczny MSWiA. Partnerzy Projektu to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 15 szpitali MSWiA

Okres realizacji Projektu 25.10.2019 –  31.31.2023

Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w ramach II osi priorytetowej E-administracja i Otwarty Urząd, działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Całkowita wartość projektu wynosi 140 650 988,12 zł

Montaż finansowy:

84,63 %- Budżet Środków Europejskich

15,37 % – Budżet Polski

Cel Projektu

 1. Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów poprzez zwiększenie dostępności EDM dla pacjenta, jego opiekuna prawnego i upoważnionego lekarza
 2. Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej oferowanych przez szpitale i przychodnie poprzez wdrożenie e-usługi publicznej e-Rejestracja
 3. Lepsze dopasowanie świadczeń zdrowotnych do potrzeb pacjentów poprzez udostępnienie informacji pozwalających na ocenę ilościową i jakościową świadczeń przez pacjenta oraz osoby nadzorujące realizację świadczeń w podmiotach leczniczych biorących udział w Projekcie poprzez wdrożenie e-usługi e-Analizy, która umożliwi pacjentowi wybór podmiotu leczniczego, który oferuje usługi najpełniej zaspokajające jego potrzeby zdrowotne a kierującym podmiotami umożliwi optymalizację zarządczą oferowanych świadczeń zdrowotnych

Dzięki Projektowi e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów:

 1. Unowocześniono infrastrukturę informatyczną szpitali sieci MSWiA;
 2. Został stworzony Portal Pacjenta MSWiA z którego Pacjent może zarejestrować się na wizytę, pobrać dokumentację medyczną, wysłać prośbę o wystawienie recepty o dowolnej porze dnia i nocy;
 3. Zmodernizowano i wybudowano serwerownie w szpitalach MSWiA.

Drugi wykład PT.: „(R)ewolucyjne podejście do e-Zdrowia na przykładzie wdrożenia systemów informatycznych i e-usług w SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu”, wygłosiła Pani Daria Uhlenberg – Dyrektor Regionalnego Centrum Sprzedaży COMARCH S.A.  Przedstawiła współczesne trendy (R)ewolucyjnego podejścia do e-zdrowia. Następnie omówiła przebieg wdrożenia zintegrowanych systemów w szpitalu MSWiA w Złocieńcu.

Uruchomienie systemów przyczyniają się do zwiększenia efektywności, poprawy jakości opieki nad pacjentami i optymalizacji zarządzania zasobami.

Wdrożenie zintegrowanych systemów to kompleksowy proces, który może napotkać różne wyzwania, ale jego korzyści mają kluczowe znaczenie dla transformacji cyfrowej i poprawy jakości opieki zdrowotnej.

Oto niektóre z kluczowych korzyści:

 1.  Ulepszone zarządzanie informacjami o pacjentach: Centralizacja danych medycznych, historii pacjentów, wyników badań, recept i zaleceń lekarzy. Umożliwia to szybki dostęp do kompleksowych informacji o pacjencie, co jest kluczowe dla podejmowania trafnych decyzji medycznych.
 2. Poprawa koordynacji opieki: Ułatwia współpracę między różnymi działami i specjalistami, co jest szczególnie ważne w przypadku pacjentów z chorobami przewlekłymi wymagającymi zintegrowanej opieki.
 3. Optymalizacja procesów administracyjnych: Automatyzacja wielu zadań administracyjnych, takich jak fakturowanie, rozliczenia z ubezpieczycielami, zarządzanie terminarzem, co zmniejsza obciążenie pracowników i pozwala im skupić się na bezpośredniej opiece nad pacjentami.
 4. Redukcja błędów: Zmniejszenie ryzyka błędów ludzkich w receptach, dawkowaniu leków, transkrypcji danych medycznych itp., co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo pacjentów.
 5. Analiza i zarządzanie danymi: Możliwość gromadzenia i analizowania dużych ilości danych, co przyczynia się do badania trendów, prognozowania potrzeb, planowania zasobów oraz prowadzenia badań klinicznych i naukowych.
 6. Kontrola kosztów: Lepsza kontrola nad zasobami szpitala, eliminacja duplikacji usług, zwiększenie wydajności i eliminacja marnotrawstwa, co wszystko przekłada się na obniżenie kosztów.
 7. Zgodność z przepisami: Ułatwia przestrzeganie lokalnych i międzynarodowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, przechowywania dokumentacji medycznej, raportowania i innych wymogów prawnych.
 8. Dostęp i komunikacja z pacjentem: Umożliwia pacjentom łatwiejszy dostęp do ich własnych danych medycznych, wyników badań, historii leczenia, co sprzyja zaangażowaniu ich w proces leczenia.
 9. Bezpieczeństwo danych: Zaawansowane systemy bezpieczeństwa chronią wrażliwe dane pacjentów przed nieuprawnionym dostępem, utratą danych lub cyberatakami.
 10. Skalowalność i elastyczność: Zintegrowane systemy mogą być rozbudowywane i dostosowywane do zmieniających się potrzeb szpitali, co umożliwia łatwe wprowadzanie innowacji i rozwijanie usług.

Następnym prelegentem był Piotr Murzyn – Integrator systemów IT pt.: „Cyberbezpieczeństwo e-usług w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Złocieńcu”, w którym przedstawił wizję Cyfrowego Państwa w świetle informatyzacji szpitala MSWiA w Złocieńcu. Podkreślił, podczas swojego wystąpienia, że Cyberbezpieczeństwo jest jednym z celów strategicznych w obszarze bezpieczeństwa naszego szpitala i zapewnia ochronę kluczowych danych dla szpitala, pacjentów oraz pracowników. To obszar wymagający stałego rozwoju i rozbudowy.

Podkreślił, iż bezpieczeństwo połączeń ma kluczowe znaczenie a szczególnie w:

 1. Połączenia poprzez sieć Internet
 2. Firewall
 3. Tunele komunikacji pomiędzy oddziałami szpitala
 4. Połączenia w sieci wewnętrznej
 5. Serwer – klient po raz kolejny

W utrzymaniu cyberbezpieczeństwa e-usług na wysokim poziomie duże znaczenia ma wiedza i dbałość personelu. W celu stałej poprawy bezpieczeństwa należy szczególnie zadbać o odpowiednią:

 1. Politykę bezpieczeństwa IT
 2. Szkolenia pracowników
 3. Zwracać uwagę na podejrzane maile, załączniki itp.
 4. Umiejętność logicznego myślenia

Na zakończenie spotkania Pani Dyrektor Ewa Giza jeszcze raz podsumowała dzisiejszą konferencję, podkreśliła dużą złożoność Projektu e-Zdrowie i przy tej okazji podziękowała za duży wkład pracy i zaangażowanie Panu Krzysztofowi Jach. Dziękując uczestnikom za wysłuchanie bardzo ciekawych prelekcji zachęciła do wzięcia udziału w dyskusji i dzieleniu się uwagami.

Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy mieli okazję do wymiany doświadczeń, dyskusji. Podczas wydarzenia uczestnicy zdobyli wiedzę na temat rozwiązań cyfrowych, nowych technologii, cyberbezpieczeństwa oraz metod zarządzania, które mogą wspierać całą kadrę medyczną w procesie leczenia pacjentów a pacjentom ułatwić proces rejestracji czy dostęp do dokumentacji medycznej.