Nabór na stanowisko specjalisty ds. księgowo-płacowych

Nabór na stanowisko specjalisty ds. księgowo-płacowych

Nabór na stanowisko specjalisty ds. księgowo-płacowych

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu

ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. księgowo – płacowych

I. WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 1. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe.
 2. Znajomość przepisów z zakresu rozliczeń ZUS i prawa rachunkowego i podatkowego.
 3. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o działalności leczniczej kodeksu pracy, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, rozporządzenia ws. dokumentacji pracowniczej oraz ustawy materialnego prawa podatkowego.
 4. Znajomość zasad obiegu i archiwizacji dokumentów.
 5. Biegła umiejętność obsługi komputera, a w szczególności programów płacowo-księgowych (Płatnik), pakietu Microsoft Office-Word, Excel oraz innych urządzeń biurowych.
 6. Obywatelstwo polskie.
 7. Nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

 1. Zdolności analityczne oraz umiejętność interpretacji i stosowania przepisów.
 2. Komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji.
 3. Samodzielność w rozwiązywaniu problemów, kreatywność.
 4. Dyspozycyjność, odpowiedzialność, dokładność i umiejętność pracy w zespole.
 5. Wysoka kultura osobista.
 6. Posiadania wykształcenia wyższego w zakresie finansów i rachunkowości z co najmniej 2-letnim stażem pracy.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  1. Prowadzenie spraw związanych z rozliczeniami z ZUS, US i wynagrodzeniami.

  2. Terminowe naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac, naliczanie zasiłków.

  3. Właściwe zabezpieczenie dokumentów księgowych przed dostępem osób niepowołanych.

  4. Prowadzenie archiwizacji dokumentów księgowych.

  5. Kontrola dokumentów wchodzących i wychodzących (faktury, rachunki, itp.) pod względem ich prawidłowości i rzetelności wykonania.

  6. Prowadzenie dokumentacji rozliczeń z bankami, ZUS, US i innymi instytucjami.

  7. Ewidencjonowanie pod względem księgowym rachunku środków trwałych.

  8. Prowadzenie księgi rachunkowej według obowiązujących przepisów i ustaleń wewnętrznych.

  9. Nadzorowanie wykonywanych inwentaryzacji i wybrakowanych środków trwałych.

  10. Przedstawianie opinii w sprawach ekonomiczno- finansowych na żądanie Dyrektora Szpitala.

  11. Pomoc przy opracowaniu planów finansowych.

  12. Realizacja operacji finansowych.

  13. Przygotowanie danych do analiz stanu majątkowego i wyników finansowych Szpitala.

  14. Zobowiązany do przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej a także przepisów ustawy o rachunkowości i innych aktów prawnych z zakresu rachunkowości.

CV wraz z podaniem można składać w Kancelarii Szpitala bądź na adres mailowy sekretariat@szpitalkansk.pl

Zastrzegamy prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
Więcej informacji pod numerem telefonu 94 367 12 22 wew. 128, 132

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy