Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Szpitala Specjalistycznego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

w Złocieńcu 

Kańsko 1, 78-520 Złocieniec

(postępowanie nr DZ-WOP.1103.13.2024)

1. Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu może zostać osoba, która:

1) posiada wykształcenie wyższe;

2) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;

4) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

2. Oferty kandydatów na stanowisko objęte konkursem powinny zawierać:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2) dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem oraz staż pracy, tj. dyplom ukończenia studiów wyższych, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, itp. (oryginały albo poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza);

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, (kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata);

5) informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał) opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;

6) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec kandydata zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem;

7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

8) oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych osobowych, które zostały udostępnione dobrowolnie;

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 756, z późn. zm.).

Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4 ogłoszenia, podczas przeprowadzania indywidualnych rozmów z kandydatami.

Podstawowe informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu będą przekazywane kandydatom drogą elektroniczną na wniosek złożony do Departamentu Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na adres email: dz@mswia.gov.pl


Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętych kopertach na adres: 

Departament Zdrowia

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Domaniewska 36/38

02-672 Warszawa

 

W przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu ofert do Departamentu Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na kopercie należy umieścić:

Imię i nazwisko kandydata, adres, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz adnotację o treści:

 

„Konkurs na stanowisko Dyrektora SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu”

 

Termin składania ofert upływa w dniu 22 kwietnia 2024 r. o godz. 1530.

Zgłoszenia kandydatów zostaną rozpatrzone w terminie do 60 dni od daty, w którym upływa termin na składanie ofert.

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami odbędzie się w siedzibie Departamentu Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa.

O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie, drogą elektroniczną oraz telefonicznie.

Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów, nie podlegają uzupełnieniu i nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.