2023 – Modernizacja przepompowni ścieków

2023 – Modernizacja przepompowni ścieków

Modernizacja przepompowni ścieków

Celem zadania pn. Modernizacja przepompowni ścieków jest wymiana pomp oraz armatury na nowe i nowoczesne pompy, spełniające aktualne wymagania techniczne oraz sanitarne. Zamontowane zostaną nowoczesne pompy do tłoczenia ścieków wraz z automatyką sterującą. Zainstalowane zostaną filtry ograniczające przedostawanie się nieprzyjemnych zapachów na zewnątrz studni. Podłączony zostanie monitoring pracy urządzeń przepompowni w celu nadzoru, z terenu Szpitala, jej prawidłowego funkcjonowania (przepompownia znajduje się poza terenem zakładu) oraz możliwość kontroli i zmiany parametrów pracy.

Przepompownia ścieków odprowadzająca ścieki ze Szpitala pompuje nieczystości pod ciśnieniem do głównej magistrali, który odprowadza je do oddalonej o około 6 km oczyszczalni ścieków w Złocieńcu. Pracuje ona przez 24 godziny na dobę nieprzerwanie od prawie 18 lat. Prowadnice pomp oraz stopki sprzęgieł są przerdzewiałe i zużyte. 18-o letnia nieprzerwana eksploatacja i związane z tym zużycie urządzeń oraz infrastruktury powoduje ryzyko wystąpienia poważnej awarii. Wyposażenie i armatura jest mocno zużyte długotrwałą, nieustanną pracą. Elementy stalowe oraz konstrukcje, na skutek stałego kontaktu z agresywnym środowiskiem przetłaczanych ścieków, są mocno przerdzewiałe oraz zniszczone, występują spore wykruszenia i ubytki, co grozi niespodziewaną poważną awarią.

Awaria i zatrzymanie pracy przepompowni może generować bardzo wysokie koszty w związku z koniecznością transportu wielkiej ilości nieczystości produkowanych w Szpitalu do oczyszczalni w Złocieńcu beczkowozami do przewozu ścieków.