Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
Lekarz kierujący oddziałem: lek. med. Marcin Szustak specjalista rehabilitacji medycznej
Pielęgniarka oddziałowa: Izabela Arkuszewska
Kontakt 94 3671222 REJESTRACJA w. 101 IZBA PRZYJĘĆ w. 102 DYŻURKA PIELĘGNIAREK w.103 GABINET LEKARZY w. 111

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Rehabilitacja Ogólnoustrojowa w ramach skierowania z Narodowego Funduszu Zdrowia

Zasady przyjęcia do Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w ramach świadczenia medycznego – „Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych”.

Świadczenia z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach oddziału stacjonarnego przeznaczone są dla pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych i ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego i lekarskiego, a w szczególności dla świadczeniobiorców po leczeniu operacyjnym z powodu chorób narządu ruchu w ciągu 6 miesięcy od dnia wypisu ze szpitala.

Skierowanie do leczenia w oddziale rehabilitacji mogą wystawić lekarze specjaliści z oddziałów szpitalnych:

 • urazowo – ortopedycznych,
 • chirurgicznych,
 • neurochirurgicznych,
 •  neurologicznych,
 • reumatologicznych,

W przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarzy specjalistów z poradni:

 • rehabilitacyjnej,
 • urazowo-ortopedycznej,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej.
 1. Dokumenty niezbędne do przyjęcia pacjenta na Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej:
  • skierowanie do szpitala na Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej wystawione przez lekarzy w/w poradni (zawierające: Regon jednostki kierującej, numer umowy z NFZ, numer prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego, nr telefonu pacjenta lub osoby upoważnionej przez pacjenta ; e-mail).
  • kopie dokumentacji medycznej potwierdzającej rozpoznanie będące podstawą wystawienia skierowania.
  • dokumenty można składać osobiście lub listownie na adres szpitala:
   SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej 78-520 Złocieniec ul. Kańsko 1
 2.  Niekompletna lub niewłaściwa dokumentacja, posiadająca braki – po zarejestrowaniu zostanie odesłana z uzasadnieniem
  przyczyn jej nieprzyjęcia.
 3. I nformujemy, iż w celu otrzymania jednego świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skierowania pacjent może być wpisany na jedną listę oczekujących – tylko u jednego świadczeniodawcy (tj. szpitala) – po sprawdzeniu w aplikacji AP-KOLCE i stwierdzeniu wpisu u innego świadczeniodawcy – dokumentacja po zarejestrowaniu bez rozpatrzenia zostaje odesłana.
 4. Dokumentacja pacjenta o której mowa w pkt.1 po rejestracji zostaje przekazana do zespołu kwalifikacji skierowań i oceny przyjęć – celem przeprowadzenia jej analizy. Jeżeli pacjent na podstawie nadesłanej dokumentacji spełnia kryteria medyczne do leczenia w oddziale rehabilitacji zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej kategorii medycznej.
  Po czynnościach wyżej opisanych – postępowanie wg procedur:

  • jeżeli pacjent spełnia kryteria medyczne do leczenia w oddziale rehabilitacji wpisywany na prowadzoną przez Szpital listę oczekujących na udzielenie świadczenia, a o tym fakcie wraz ze wstępnie wyznaczonym przypuszczalnym terminem leczenia jest powiadamiany drogą pocztową.
  • jeżeli pacjent nie spełnia kryteriów medycznych cała dokumentacja jest odsyłana listem poleconym ze stosownym pismem.
 5. Termin przyjęcia do Szpitala uzależniony jest od liczby oczekujących pacjentów spełniających kryteria medyczne i pacjentów z uprawnieniami do leczenia poza kolejnością (kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, działacze opozycji komunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych, weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa, zasłużeni honorowi dawcy krwi, osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności).
 6. Pacjenci, którzy posiadają wymienione w pkt. 5 ustawowe uprawnienia do przyjęcia poza kolejnością i spełniają kryterium medyczne, a także “są po leczeniu operacyjnym z powodu chorób narządu ruchu w ciągu 6 miesięcy od wypisu ze szpitala” będą przyjmowani w pierwszym wolnym terminie.
 7. Pacjenci zakwalifikowani, ale nie posiadający uprawnień do leczenia poza kolejnością i niebędący po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym z powodu chorób narządu ruchu będą przyjmowani do leczenia wg. kolejki oczekujących.
 8. Szpital ponownie powiadamia pacjenta o wyznaczonym dokładnym terminie udzielenia świadczenia w miarę możliwości najpóźniej 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia udzielenia świadczenia.

Informacje dodatkowe:

 1. Szpital nie zapewnia:
  • rezerwacji wybranych pokoi i pokoi jednoosobowych.
  • wspólnych pokoi dla współmałżonków i innych osób odmiennej płci.
  • leczenia w wybranych przez pacjenta miesiącach (miesiące letnie, ferie zimowe itp.). Leczenie prowadzone jest przez cały rok, niezależnie od pory roku.
 2. W przypadku zmiany stanu zdrowia pacjenta, wynikającej z przedstawionej aktualnej dokumentacji medycznej lub badania fizykalnego lub innych dokumentów medycznych wskazującego na potrzebę wcześniejszego, niż według kolejności, wyznaczenia terminu leczenia szpitalnego, koryguje się odpowiednio ten termin. O zasadności korekty terminu decyduje Komisja Lekarska na podstawie kryteriów medycznych,
 3. W przypadku niepełnej dokumentacji i wątpliwości dotyczących stanu pacjenta Komisja ma prawo zaprosić pacjenta do badania kwalifikującego w poradni przyszpitalnej. Nie zgłoszenie się na badanie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących,
 4. W przypadku posiadania dokumentu uprawniającego do przyjęcia poza kolejnością prosimy o dosłanie kopii dokumentu celem dołączenia do już zarejestrowanego skierowania na wyżej podany adres szpitala,
 5. Ostatecznej kwalifikacji decydującej o przyjęciu na leczenie rehabilitacyjne w warunkach stacjonarnych w tutejszym szpitalu dokonuje lekarz oddziału po zbadaniu pacjenta na Izbie Przyjęć
 6. Odmowa przyjęcia do Szpitala może wynikać z:
  • braku możliwości prowadzenia leczenia rehabilitacyjnego w szczególnie ciężkich przypadkach, których nie można było stwierdzić na podstawie skierowania i dołączonej dokumentacji medycznej,
  • istnieniu przeciwwskazań do leczenia rehabilitacyjnego nie uwzględnionych w skierowaniu, a wynikających z aktualnego stanu zdrowia pacjenta.

W przypadku zmiany: adresu, numeru telefonu podanego do kontaktu itp. – należy niezwłocznie ten fakt zgłosić – na podany wyżej adres.

W korespondencji ze Szpitalem prosimy podawać numer telefonu kontaktowego co w sposób znaczący usprawni komunikację z Państwem.