E-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA

E-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA

E-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA

logo_ezdrowie_UE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu jako partner projektu wdraża projekt nowoczesnych e-usług dla pacjentów. Beneficjentem projektu jest Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Grono Partnerów Projektu stanowi 16 podmiotów leczniczych, dla których Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jest podmiotem tworzącym.

Założeniem strategicznym Projektu jest poprawa dostępności, jakości i efektywności świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez SP ZOZ MSWiA oraz Partnerów projektu poprzez udostępnienie wysokiej jakości usług publicznych w zakresie wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz obsługi procesu rejestracji on-line pacjentów.
Dzięki realizacji projektu wszyscy pacjenci SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu a także pozostałych partnerów projektu będą mogli skorzystać z rejestracji on-line, możliwości wymiany dokumentacji medycznej w formie elektronicznej pomiędzy wszystkimi Partnerami projektu, co niewątpliwie będzie dużym ułatwieniem dla pacjentów.

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU:

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd w zakresie celu szczegółowego 2: Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (84,63% środków).
Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa (15,37% środków).

DATA PODPISANIA UMOWY:

2019-10-25

OKRES REALIZACJI UMOWY:

od 2019-11-04 do 2023-01-29

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:

84 870 988,12 zł

CEL:

Założeniem strategicznym Projektu jest poprawa dostępności, jakości i efektywności świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez 16 Partnerów projektu poprzez udostępnienie wysokiej jakości usług publicznych w zakresie wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz obsługi procesu rejestracji on-line pacjentów.

USŁUGI:

KORZYŚCI:

GRUPY DOCELOWE:

PARTNERZY PROJEKTU