Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieko Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.szpitalkansk.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2004-07-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

Zamieszczone dokumenty w formie skanów i brak ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak odwzorowania treści w stronie internetowej

Wyłączenia

 • linki do dokumentów w postaci plików pdf, doc, xls, których nie wytworzył sąd, w tym interaktywna mapa dojazdu do Szpitala,
 • treści będące w posiadaniu Szpitala, które nie zostały przez Szpital lub na jego rzecz wytworzone lub przez Szpital nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Szpital nie jest uprawniony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-07-14
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-04-01

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W związku z art. 14 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami prosimy kontaktować się:

 • e-mail: szpitalkansk@pro.onet.pl
 • telefon: 94 36 71 222 lub 94 36 71 233

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Dyrektora SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu
 • adres: SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu, ul. Kańsko 1, 78-520 Złocieniec
 • e-mail: szpitalkansk@pro.onet.pl
 • telefon: 94 36 71 222 lub 94 36 71 233

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu mieści się w:

 1. Budynek Główny Szpitala:
  • Izba przyjęć (parter);
  • Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej(parter i II piętro);
  • Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej (I piętro);
  • Dział Usprawniania Leczniczego (suteryna)
 1. Budynek – Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych
 2. Budynek Administracji

W obiektach występują bariery architektoniczne ograniczające wejście osobom z niepełnosprawnościami.

Dostępność wejścia do Budynku Głównego

W budynku głównym są dwa dźwigi osobowe, w tym jeden tzw. „łóżkowy” z dostępem od zewnątrz szpitala, którym mogą poruszać się osoby niepełnosprawne oraz osoby na wózkach inwalidzkich.

W budynku brak jest barier architektonicznych utrudniających poruszanie się po nim osób z niepełnosprawnościami. Są toalety dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynkach Szpitala nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na kondygnacje budynku głównego prowadzi klatka schodowa zlokalizowana na wprost wejścia do obiektu.

Dostępność budynku Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

Budynek znajduje się około 20 m od bramy wjazdowej do szpitala po prawej stronie. W budynku jest podjazd dla wózków inwalidzkich, nie ma windy. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Wsparcie osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniają wyznaczeni pracownicy.

W budynku bariery architektoniczne występują w wejściu głównym, gdzie jest próg a następnie klatka schodowa. Wsparcie osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniają wyznaczone osoby. Nie ma platform, pochylni, pętli indukcyjnych i informacji głosowych. Na pierwszą kondygnację budynku prowadzi klatka schodowa zlokalizowana na wprost wejścia do obiektu.

Dostępność budynku Administracji

Budynek znajduje się około 40 m od bramy wjazdowej do szpitala po lewej stronie. Budynek jest parterowy W wejściu do budynku jest jeden stopień. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Wsparcie osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniają wyznaczeni pracownicy.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza migowego

Szpital nie posiada tłumacza języka migowego.

Dostępność parkingu

Osoby z niepełnosprawnościami mogą podjechać pojazdami pod wejście do windy. Przed bramą wjazdową znajduje się też duży, ogólnodostępny parking.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki,
 • serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:
 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu,
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach,
 • na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka