bip szpital kansk

unia europejska

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
Lekarz kierujący oddziałem:

lek. med. Marcin Szustak

specjalista rehabilitacji medycznej.

Pielęgniarka oddziałowa:

Izabela Arkuszewska

Kontakt telefoniczny – 94 3671222:

   REJESTRACJA w. 101
   IZBA PRZYJĘĆ w. 102
   DYŻURKA PIELĘGNIAREK w.103
   GABINET LEKARZY w. 111

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
Rehabilitacja Ogólnoustrojowa w ramach skierowania z Narodowego Funduszu Zdrowia

Zasady przyjęcia do Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w ramach świadczenia medycznego – „Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych”.

Świadczenia z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach oddziału stacjonarnego przeznaczone są dla pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych i ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego i lekarskiego, a w szczególności dla świadczeniobiorców po leczeniu operacyjnym z powodu chorób narządu ruchu w ciągu 6 miesięcy od dnia wypisu ze szpitala.

Skierowanie do leczenia w oddziale rehabilitacji mogą wystawić lekarze specjaliści z oddziałów szpitalnych:

 • urazowo – ortopedycznych,
 • chirurgicznych,
 • neurochirurgicznych,
 • neurologicznych,
 • reumatologicznych,

W przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarzy specjalistów z poradni:

 • rehabilitacyjnej,
 • urazowo-ortopedycznej,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej.

sala chorych

1. Dokumenty niezbędne do przyjęcia pacjenta na Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej:

a) skierowanie do szpitala na Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej wystawione przez lekarzy w/w poradni (zawierające: Regon jednostki kierującej, numer umowy z NFZ, numer prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego, nr telefonu pacjenta lub osoby upoważnionej przez pacjenta ; e-mail).

b) kopie dokumentacji medycznej potwierdzającej rozpoznanie będące podstawą wystawienia skierowania.

c) dokumenty można składać osobiście lub listownie na adres szpitala:
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej 78-520 Złocieniec ul. Kańsko 1

2. Niekompletna lub niewłaściwa dokumentacja, posiadająca braki – po zarejestrowaniu zostanie odesłana z uzasadnieniem przyczyn jej nieprzyjęcia.

3.I nformujemy, iż w celu otrzymania jednego świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skierowania pacjent może być wpisany na jedną listę oczekujących – tylko u jednego świadczeniodawcy (tj. szpitala) – po sprawdzeniu w aplikacji AP-KOLCE i stwierdzeniu wpisu u innego świadczeniodawcy – dokumentacja po zarejestrowaniu bez rozpatrzenia zostaje odesłana.

4. Dokumentacja pacjenta o której mowa w pkt.1 po rejestracji zostaje przekazana do zespołu kwalifikacji skierowań i oceny przyjęć – celem przeprowadzenia jej analizy. Jeżeli pacjent na podstawie nadesłanej dokumentacji spełnia kryteria medyczne do leczenia w oddziale rehabilitacji zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej kategorii medycznej.

Po czynnościach wyżej opisanych – postępowanie wg procedur:

a) jeżeli pacjent spełnia kryteria medyczne do leczenia w oddziale rehabilitacji wpisywany na prowadzoną przez Szpital listę oczekujących na udzielenie świadczenia, a o tym fakcie wraz ze wstępnie wyznaczonym przypuszczalnym terminem leczenia jest powiadamiany drogą pocztową.

b) jeżeli pacjent nie spełnia kryteriów medycznych cała dokumentacja jest odsyłana listem poleconym ze stosownym pismem.

5. Termin przyjęcia do Szpitala uzależniony jest od liczby oczekujących pacjentów spełniających kryteria medyczne i pacjentów z uprawnieniami do leczenia poza kolejnością (kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, działacze opozycji komunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych, weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa, zasłużeni honorowi dawcy krwi, osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności).

6. Pacjenci, którzy posiadają wymienione w pkt. 5 ustawowe uprawnienia do przyjęcia poza kolejnością i spełniają kryterium medyczne, a także “są po leczeniu operacyjnym z powodu chorób narządu ruchu w ciągu 6 miesięcy od wypisu ze szpitala” będą przyjmowani w pierwszym wolnym terminie.

7. Pacjenci zakwalifikowani, ale nie posiadający uprawnień do leczenia poza kolejnością i niebędący po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym z powodu chorób narządu ruchu będą przyjmowani do leczenia wg. kolejki oczekujących.

8. Szpital ponownie powiadamia pacjenta o wyznaczonym dokładnym terminie udzielenia świadczenia w miarę możliwości najpóźniej 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia udzielenia świadczenia.

Informacje dodatkowe:

1. Szpital nie zapewnia:

a) rezerwacji wybranych pokoi i pokoi jednoosobowych.

b) wspólnych pokoi dla współmałżonków i innych osób odmiennej płci.

c) leczenia w wybranych przez pacjenta miesiącach (miesiące letnie, ferie zimowe itp.). Leczenie prowadzone jest przez cały rok, niezależnie od pory roku.

2. W przypadku zmiany stanu zdrowia pacjenta, wynikającej z przedstawionej aktualnej dokumentacji medycznej lub badania fizykalnego lub innych dokumentów medycznych wskazującego na potrzebę wcześniejszego, niż według kolejności, wyznaczenia terminu leczenia szpitalnego, koryguje się odpowiednio ten termin. O zasadności korekty terminu decyduje Komisja Lekarska na podstawie kryteriów medycznych,

3. W przypadku niepełnej dokumentacji i wątpliwości dotyczących stanu pacjenta Komisja ma prawo zaprosić pacjenta do badania kwalifikującego w poradni przyszpitalnej. Nie zgłoszenie się na badanie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących,

4. W przypadku posiadania dokumentu uprawniającego do przyjęcia poza kolejnością prosimy o dosłanie kopii dokumentu celem dołączenia do już zarejestrowanego skierowania na wyżej podany adres szpitala,

5. Ostatecznej kwalifikacji decydującej o przyjęciu na leczenie rehabilitacyjne w warunkach stacjonarnych w tutejszym szpitalu dokonuje lekarz oddziału po zbadaniu pacjenta na Izbie Przyjęć

6. Odmowa przyjęcia do Szpitala może wynikać z:

a) braku możliwości prowadzenia leczenia rehabilitacyjnego w szczególnie ciężkich przypadkach, których nie można było stwierdzić na podstawie skierowania i dołączonej dokumentacji medycznej,

b) istnieniu przeciwwskazań do leczenia rehabilitacyjnego nie uwzględnionych w skierowaniu, a wynikających z aktualnego stanu zdrowia pacjenta.

W przypadku zmiany: adresu, numeru telefonu podanego do kontaktu itp. – należy niezwłocznie ten fakt zgłosić – na podany wyżej adres.

W korespondencji ze Szpitalem prosimy podawać numer telefonu kontaktowego co w sposób znaczący usprawni komunikację z Państwem.

Aktualności

Życzenia na Boże Narodzenie

Życzenia na Boże Narodzenie

22-12-2021

Wszystkim naszym Pacjentom oraz Pracownikom chcemy złożyć najserdeczniejsze życzenia: ....

ZMIANA GODZIN POBIERANIA WYMAZÓW NA COVID-19 W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM

ZMIANA GODZIN POBIERANIA WYMAZÓW NA COVID-19 W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM

21-12-2021

UWAGA!!! - NASTĘPUJE ZMIANA GODZIN POBIERANIA WYMAZÓW W KIERUNKU SARS Cov2 W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM...

Galeria

Kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu