Konkurs na stanowisko Z-ca Gł. Księgowego

Konkurs na stanowisko Z-ca Gł. Księgowego

Konkurs na stanowisko Z-ca Gł. Księgowego

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu ogłasza konkurs na stanowisko Zastępca Głównego Księgowego SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu.

Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien spełniać wymagania kwalifikacyjne:

 1. 1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne.
 2. 2. Co najmniej 2 letni staż pracy w księgowości.
 3. 3. Znajomość stosownych przepisów prawa..
 4. 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zakres obowiązków:

 • Kontrola dokumentów wchodzących i wychodzących (faktury, rachunki, weksle itp.) pod względem ich prawidłowości i rzetelności wykonania.
 • Prowadzenie dokumentacji rozliczeń z bankami, ZUS, US i innymi instytucjami.
 • Ewidencjonowanie dokumentów księgowych i sporządzanie sprawozdań.
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi Szpitala.

Kandydat na ww. stanowisko powinien złożyć następujące dokumenty:

 • CV;
 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe;
 • świadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

Wymagane dokumenty można złożyć/przesłać w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu, 78-520 Złocieniec ul. Kańsko 1 lub przesłać drogą e-mail na adres szpitalkansk@pro.onet.pl w terminie do 13.01.2020 r.


O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Załącznik:

Klauzula Informacyjna.pdf