2023 – Zakup karetki sanitarnej z wyposażeniem

2023 – Zakup karetki sanitarnej z wyposażeniem

Zakup karetki sanitarnej z wyposażeniem

Obecnie używana przez Szpital karetka ma już około 17 lat (rok prod. 2006). Jest ona mocno wyeksploatowana i zużyta, nie spełnia obecnie obowiązujących norm i przepisów.
Przedmiotem zadania jest zakup nowoczesnej karetki sanitarnej typu A2 z wyposażeniem, oraz przeprowadzenie szkolenia kierowców oraz personelu medycznego w zakresie działania i konserwacji ambulansu i sprzętu/wyposażenia w nim zamontowanego.

Pojazd ma posiadać homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 988 ze zm.) lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U. UE.L.2007.263.1 z późn. zm.).
Karetka sanitarna będzie spełniać wymagania normy PN-EN 1789:2021-02 „Medyczne środki transportu i ich wyposażenie – Środki drogowego transportu medycznego” lub równoważnej, a nosze będą spełniać normę PN-EN 1865-1+A1:2015-08 „Urządzenia do przenoszenia pacjenta stosowane w ambulansach drogowych — Część 1: Ogólne systemy noszy i urządzenia do przenoszenia pacjenta” lub równoważnej