Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Szpital Specjalistyczny w Złocieńcu

ogłasza konkurs ofert

 na udzielanie  świadczeń zdrowotnych

Przez lekarzy specjalistów w zakresie: rehabilitacji medycznej ogólnoustrojowej i kardiologicznej.

w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. na rzecz pacjentów korzystających z usług tutejszego SP ZOZ MSWiA Szpitala Specjalistycznego w Złocieńcu.

Wszyscy oferenci powinni prowadzić działalność gospodarczą we właściwym zakresie.

Regulamin konkursu, formularz ofertowy oraz klauzula informacyjna dostępne są na stronie internetowej www.szpitalkansk.pl oraz w siedzibie SPZOZ MSWiA Szpitala Specjalistycznego w Złocieńcu, od poniedziałku do piątku w godz. 07.00 – 14.35, tel. 94 367 12 22 wew. 125.

 

Oferty należy składać na formularzu ofertowym w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych” z dopiskiem odpowiednio: „kontrakt – lekarz”, w siedzibie SP ZOZ MSWiA Szpital Specjalistyczny w Złocieńcu do dnia 10  grudnia 2023 r.

Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu  14 grudnia  2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie SPZOZ MSWiA Szpital Specjalistyczny w Złocieńcu.

Oferentom przysługuje protest i środki odwoławcze  na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.).

Dyrektor SPZOZ MSWiA Szpital Specjalistyczny w Złocieńcu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.