Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego

Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego

Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu ogłasza konkurs na stanowisko - Głównego Księgowego SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu.

Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien spełniać wymagania kwalifikacyjne zgodnie z art. 54 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) tj.:
 1. 1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;</ li>
 2. 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. 3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. 4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. 5) spełnia jeden z poniższych warunków:
 6. a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,</ li>
 7. b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 8. c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 9. d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
</ br> </ br> Ponadto osoba ubiegająca się o konkursowe stanowisko musi spełniać wymogi:
 • doświadczenie zawodowe w księgowości jednostek sektora finansów publicznych – minimum 5 lat, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku Głównego Księgowego lub równorzędnym,
 • znajomość ustawy o działalności leczniczej,
 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • znajomość ustaw regulujących kwestie podatkowe,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie aplikacji MS OFFICE oraz aplikacji finansowo – księgowych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność zarządzania pracą zespołu.
</ br> </ br> Wymagania preferowane:
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • dokładność, systematyczność, odporność na sytuacje stresowe,
 • umiejętność sporządzania pism urzędowych,
 • doświadczenie zawodowe w dziale księgowości podmiotu leczniczego,
 • wysoka kultura osobista.
</ br> </ br> Ogólny zakres obowiązków:
 1. 1. Prowadzenie rachunkowości szpitala ba zasadach określonych w ustawie o rachunkowości oraz ustawie o finansach publicznych oraz zgodnie z przepisami podatkowymi (odpowiedzialność za politykę rachunkowości, polan kont oraz procedury księgowo – podatkowe), w tym między innymi:</ li>
 2. - nadzór i kontrola nad prawidłowością prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegiem dokumentów księgowych, terminowością regulowania zobowiązań finansowych oraz egzekwowaniem należności,
 3. - odpowiedzialność za zgodność operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym szpitala,
 4. - kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 5. 2. Kierowanie pracą działu księgowego oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru nad podległymi pracownikami.
 6. 3. Sporządzanie rzetelnie i terminowe wykonywanie wszelkich sprawozdań finansowych.</ li>
 7. 4. Opracowywanie projektów zarządzeń Dyrektora Szpitala dotyczących spraw ekonomiczno-finansowych i księgowych, oraz opiniowanie projektów innych komórek organizacyjnych.
 8. 5. Weryfikowanie pod względem księgowym projekty umów.
 9. 6. Rzetelne i terminowe wykonywanie wszelkich sprawozdań finansowych.
 10. 7. Kontrola dokumentów wchodzących i wychodzących (faktury, rachunki, weksle itp.) pod względem ich prawidłowości i rzetelności wykonania.
 11. 8. Prowadzenie dokumentacji rozliczeń z bankami, ZUS, US i innymi instytucjami.</ li>
 12. 9. Prowadzenie dokumentacji finansowych rozliczeń pracowniczych.
 13. 10. Ewidencjonowanie pod względem księgowym przyjęcia i wydawania środków trwałych.
 14. 11. Nadzorowanie wykonywanych inwentaryzacji i wybrakowanych środków trwałych.
</ br> </ br> Kandydat powinien złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata – kopie tych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez samego kandydata;
</ br> </ br> Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu” w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu, 78-520 Złocieniec ul. Kańsko 1 lub przesłać na adres Samodzielny Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu, 78-520 Złocieniec ul. Kańsko 1, terminie do 15 lipca 2020 r. </ br> O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Załącznik (aby pobrać kliknij na załącznik): - Ogłoszenie - Klauzula informacyjna