Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej – ORK

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej – ORK

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej – ORK

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu.

 

Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien spełniać wymagania kwalifikacyjne określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U.151.896).

Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien, stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U.2018.393)złożyć następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
  • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska pielęgniarki oddziałowej
  • dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;
  • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
  • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata – kopie tych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez samego kandydata;
  • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
  • oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

Wymagane dokumenty należy złożyć/przesłać w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu, 78-520 Złocieniec ul. Kańsko 1 w zamkniętej kopercie, na której kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści:

"Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu"

w terminie 10 dni od opublikowania niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej BIP MSWiA.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu, udostępnia sekretariat.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 30 dni od dnia w którym upływa termin składania ofert.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.